Wywiad z Trine Bertelsen z CaMaRose oraz zaproszenie do wspólnego dziergania.

Gdy zwróciłam się do Trine , właścicielki marki CaMaRose z prośbą o wywiad, nie podejrzewałam, że będzie to początek fantastycznej znajomosci, która zaowocuje przedsięwzięciem, dedykowanym specjalnie dla polskich dziewiarek.

Podczas naszych rozmów okazało się jednak, że my, dziewiarki, mamy ze sobą wiele wspólnego. Bez względu na miejsce zamieszkania łączy nas pasja i miłość do rękodzieła. Nie zważając na barierę językową, rozmawiałyśmy ze sobą tak, jakbyśmy znały się od dawna.

Szybko narodził się więc pomysł wspólnego dziergania a do współpracy zaprosiłyśmy Veranikę, twórczynię sklepu Woolmorning, która jest kopalnią doskonałych pomysłów i specjalistką od organizacji fantastycznych, dziewiarskich wydarzeń.

Specjalnie dla nas, Trine, przetłumaczyła swój flagowy wzór „Beautiful Smocked Sweater” na język polski, po to, abyśmy mogły bez barier językowych, wspólnie wydziergać wiosenne sweterki i przekonać się o wyjątkowych właściwościach włóczki Midnatssol.

Zapraszamy wszystkich chętnych na KAL ( wspólne dzierganie), podczas którego będziemy się wspierać, inspirować i motywować.

Dodatkowo, w sklepie Veraniki, będzie można kupić aż 10 % taniej włóczkę Manestrale lub Midnatssol, potrzebną do wykonania sweterka.

Wszystkie informacje o KAL’u znajdziecie TU.

Jeśli chcesz lepiej poznać włóczkę Midnatssol, koniecznie przeczytaj jej RECENZJĘ.

Camarose

Zapraszam Was gorąco na wywiad z Trine i wspólne dzierganie!

Trine Bertelsen, pomysłodawczyni i właścicielka marki doskonałych jakościowo włóczek CaMaRose w rozmowie z Need for Knit mówi o początkach swojej działalności, opisuje proces tworzenia nowych włóczek i zdradza, czym jest dla niej zrównoważone dziewiarstwo. Zapraszam do lektury!


Who are you?

My name is Trine and I work as a  Knit and crochet designer in my company CaMaRose. Besides designing patterns I also love making yarn with natural fibers.  

Kim jesteś? Czym się zajmujesz?

Nazywam się Trine i projektuję wzory dziewiarskie i szydełkowe w mojej
firmie CaMaRose. Poza projektowaniem wzorów uwielbiam też tworzyć włóczki
z naturalnych włókien.Your history. Where did the idea for the business come from.

I founded my company in 2010. I had my first child in 2004. I began to crochet. My daughter could only sleep when she laid in my arms, so I had a lot of time just sitting with her, so I found out that I could crochet, even though she laid in my arms. In 2007 I was expecting my second child. My son was very active during my pregnancy and especially at night, when I went to bed. So one night I decided to get up and read shop knitting patterns, because this was the most boring thing I could think about. BUT it was not boring, not at all, just the opposite. I suddenly saw all the mathematics in the patterns, so I decided to start knitting and I made my first knitting pattern. I shortly after started working as a freelance designer for different magasins and companies.

In 2009 I gave birth to our 3th child. When she was 3 month old, I got the great idea to start my own company, which was a webshop where I made knitting patterns especially for babies and children.  I bought some yarn from a lady that imported it from Peru. The webshop was growing, but 1/2 year after I began, the lady that I imported yarn from decided to retire. This was really bad, because then I didn’t have any yarn. She told me that I could buy her stock and become a stockist. I turned her offer down. I had no plans about becoming a stockist. 3 month later I called her up and I bought all her yarn. I remember the day when I received all the boxes. It was all over the house, and my dear husband was very shocked to see all the yarn. 

Skąd wziął się pomysł na biznes. Jakie były Twoje początki?

Swoją firmę założyłam w 2010 roku. Pierwsze dziecko urodziłam w 2004 roku. Wtedy zaczęłam szydełkować. Moja córka spała tylko w moich ramionach, więc dużo czasu spędzałam siedząc z nią. Okazało się, że mogę szydełkować, mimo że trzymałam ją na rękach. W 2007 roku spodziewałam się drugiego dziecka. Mój syn był bardzo aktywny w czasie ciąży, zwłaszcza w nocy, kiedy kładłam się spać. Pewnej nocy postanowiłam wstać i poczytać wzory dziewiarskie, bo to była najnudniejsza rzecz, jaką mogłam wymyślić. I okazało się, że to WCALE nie było nudne, wręcz przeciwnie!
Nagle zobaczyłam całą matematykę we wzorach. Postanowiłam więc zacząć
robić na drutach i napisałam swój pierwszy wzór. Niedługo potem zaczęłam
pracować jako niezależna projektantka dla różnych czasopism i firm.

W 2009 roku urodziłam trzecie dziecko. Kiedy córka miała 3 miesiące, wpadłam na
świetny pomysł założenia własnej firmy, sklepu internetowego, w którym zamieszczałam wzory dziewiarskie specjalnie dla niemowląt i dzieci. Kupiłam wełnę od kobiety, która sprowadzała ją z Peru. Sklep internetowy się rozwijał, ale pół roku po tym, jak zaczęłam go prowadzić, pani, od której kupowałam wełnę zdecydowała przejść na emeryturę. To było naprawdę zła wiadomość, bo tym samym straciłam źródło włóczki. Kobieta powiedziała jednak, że mogę kupić jej zapasy i zostać dostawcą. Początkowo odmówiłam, ponieważ nie planowałam zostać dystrybutorem. Jednak 3 miesiące później zadzwoniłam do niej i kupiłam cały jej zapas. Pamiętam dzień, w którym odebrałam wszystkie pudełka. Były w całym domu, a mój drogi mąż był bardzo zszokowany ilością włóczki.


How the company name was created?


I started crochet because of my first daughter, began knitting because of my restless son and started my company because of my youngest daughter. My children have always been my greatest inspiration and still are, so I had to name my company after our 3 children, Carl-Emil, Mathilde and Anna-Rose. Now that they are older, they are still my inspiration and they are very good at encouraging me, when I have doubts about my abilities and my company.

Jak powstała nazwa firmy?


Zaczęłam szydełkować ze względu na moją pierwszą córkę, robić na drutach dzięki
mojemu niespokojnemu synkowi, a firmę założyłam z powodu mojej najmłodszej
córki. Moje dzieci zawsze były największą inspiracją i nadal nią są, więc musiałam nazwać swoją firmę ich imionami, Carl-Emil, Matylda i Anna-Rose. Teraz, gdy są starsze, nadal są moją inspiracją i bardzo mnie motywują, gdy mam wątpliwości odnośnie moich możliwości i firmy.


Your goals and mission.

My goals for my business is to produce yarn with fibers that are better for the environment. More organic fibers if possible. But animal welfare is also one of the subjects I really care about. The knitting community is very big and that is great, but there seems to be a tendency to over knit. It is important that we only knit what we need. Therefore it is important for me to make yarns with more sustainable fibers, like Tencel. I have made an alternative to the very popular silk mohair. I don’t like silk because of the way it is produced. Regarding mohair, some years ago PETA investigated some mohair farms. Unfortunately a lot of goats were abused when cutting the wool. No one in the business talked about it, because there was so much money in this industry, because some of the popular designers used mohair. I don’t say that you should have boycotted mohair yarn, but instead it is important to put pressure on the industry, so that we can get better terms for the animals. If you boycut it, the farmers will lose their business. This is not their fault. Now there are some new initiatives like traceability, but it is still at the beginning, but it is getting better. 


Twoje cele i misja Twojej firmy.

Celem mojej firmy jest produkcja przędzy z włóknami przyjaznymi dla środowiska. Jeśli to możliwe, włóknami organicznymi. Jednak dobrostan zwierząt to także jeden z tematów, na których naprawdę mi zależy. Społeczność dziewiarska jest bardzo duża i to jest świetne, ale wydaje się, że istnieje tendencja do dziergania zbyt dużych ilości dzianin. Ważne jest, abyśmy robili na drutach tylko to, czego potrzebujemy. Właśnie dlatego zależy mi, żeby wytwarzać przędze z bardziej trwałymi włóknami, takimi jak Tencel. Z tych powodów stworzyłam alternatywę dla bardzo popularnego jedwabnego moheru.
Nie lubię jedwabiu ze względu na sposób jego produkcji. Jeśli chodzi o moher,
kilka lat temu PETA badała kilka farm moherowych. Niestety dużo kóz było maltretowanych podczas cięcia wełny. Nikt w biznesie o tym nie mówił, ponieważ w tej branży było mnóstwo pieniędzy z racji tego, że niektórzy z popularnych projektantów używali moheru. Nie mówię, żeby od razu bojkotować włóczkę moherową, ale ważne jest, żebyśmy kładli nacisk na branżę, aby uzyskać lepsze warunki dla zwierząt. Jeśli go zbojkotujemy, rolnicy stracą swój dochód. To nie jest ich wina. Teraz pojawiły się nowe inicjatywy, takie jak „identyfikowalność”, ale to wciąż są początki. Myślę jednak, że jest coraz lepiej.


Your favorite, especially recommended products.

I am very proud of my Midnatssol, because of the tencel fibers. There are no similar yarn on the market so when I introduced it, I was very nervous. What if nobody liked it? Luckily it was a success from the beginning. I had imagined that. 

Also I am very happy about my newest summeyarn Løvetand. It is a knitted tube, made out of organic linen. Linen is not that soft, but the linen tube makes it softer and it comes in a lot of lovely summer shades.

Jakie są Twoje ulubione, szczególnie polecane produkty. Dlaczego są wyjątkowe?

Jestem bardzo dumna z mojej włoczki Midnatssol, ze względu na włókna tencel które są w jej składzie. Nie ma podobnej włóczki na rynku, więc kiedy ją wprowadziłam, bardzo się denerwowałam. 
A jeśli nikomu się to nie spodoba? Na szczęście to był sukces od samego
początku. Tak to sobie wyobrażałam.

Bardzo się cieszę również z mojej najnowszej włóczki letniej Løvetand. Jest to
włóczka dmuchana, wykonana z organicznego lnu. Len nie jest zbyt miękki, ale
lniana tuba sprawia, że ​​jest miększy i ma wiele pięknych letnich odcieni. 


What inspires you? Camarose color charts are so unique. How do you invent the colors of your yarn?

When I design it can be a structure in a pattern that inspires me to a new design. I always love challenging myself, so when I get inspired by a special pattern I challenge myself to see how many ways I can use the pattern in. F.ex. I have designed a pattern for a square cousine with a smock stitch. When I finished that I wanted to use the same pattern, but now for a round cousine. At the beginning I didn’t think it would be possible and I made many attempts for the round cousine. But at the end I made the round cousine. I will never give up:)    

I have always loved colors. When I make a new yarn, I have to choose the colors for the yarn. I always have some colors that I love. But it is also important to choose colors depending on if it is a summer or a winter yarn. I look for colors everywhere I go. The nature, the city just all over. I really like combining colors. It is also important to challenge the way you think colors, so I like looking at artists and the way they think colors.  

Co Cię inspiruje? Wzorniki kolorów Camarose są tak wyjątkowe. Jak wymyślasz nowe kolory?

Kiedy projektuję, nawet struktura we wzorze potrafi zainspirować mnie do
nowych projektów. Zawsze uwielbiam stawiać sobie wyzwania, więc kiedy inspiruje mnie konkretny wzór rzucam sobie wyzwanie, żeby zobaczyć, na ile sposobów mogę go użyć.
Przykładowo, zaprojektowałam wzór w wykorzystaniem ściegu marszczonego. Kiedy skończyłam, chciałam użyć tego samego wzoru, ale w wersji okrągłej. Na początku nie sądziłam, że to będzie możliwe i wykonałam wiele prób, ale w końcu się udało. Nigdy się nie poddam 🙂

Zawsze kochałam kolory. Kiedy tworzę nową włóczkę, muszę wybrać
kolory przędzy. Zawsze mam kilka kolorów, które uwielbiam, ale
ważne jest również dobranie kolorów w zależności od tego, czy jest to wełna letnia czy zimowa.

Kolorów szukam wszędzie, gdzie pójdę: w naturze, w mieście, po prostu wszędzie. 
Bardzo lubię łączyć kolory. Ważne jest również, aby myśleć o kolorach w nieszablonowy sposób, więc lubię obserwować różnych artystów i ich
sposób postrzegania kolorów.


How do you work. Can you describe yarn development process? What is the most important step in this process.


Developing a new yarn can take very long. In that proces I work very closely with my supplier/spinning mile. When I developed my Midnattsol I read all about Tencel and how it is made. It is very important to me to know as much about the production process and the fibers as possible. Tencel is very popular in the more sustainable part of the clothing industry. So therefore I wanted to combine this fiber with other sustainably fibers like Alpaca. Alpaca is a more sustainable fiber than the fibers from sheeps, so I wanted the Alpaca fibers to be the biggest part of the yarn. So I wrote to my supplier about the fibers I wanted to combine and after a few weeks they sent me some samples for me to test. I tested the yarn and I just loved it, because of the softness but also because of the fiber combination. When I had decided for the fibers I had to pick the colors. I have a lot of boxes with all the colors you can imagine. It also takes a long time to decide the colors, but in the end I have to make a decision. 

  

Jak powstają nowe włóczki? Czy możesz przybliżyć nam ten proces?

Opracowanie nowej przędzy może zająć bardzo dużo czasu. W tym procesie pracuję bardzo dużo z moim dostawcą czyli przędzalnią. Kiedy opracowałam mój Midnattsol, czytałam wszystko o Tencelu i o tym, jak się go robi. Bardzo ważne jest dla mnie, aby wiedzieć jak najwięcej o procesie produkcyjnym i włóknach.
Tencel jest bardzo popularny w bardziej zrównoważonej części przemysłu odzieżowego.Chciałam połączyć go z innymi trwałymi włóknami, takimi jak alpaka. Alpaka jest trwalsza niż włókna owcze, więc zależało mi, żeby stanowiła jak największą część. Napisałam do mojego dostawcy o włóknach, które chciałabym
połączyć i po kilku tygodniach wysłali mi próbki do przetestowania.
Przetestowałam włóczkę i po prostu pokochałam ją, ze względu na miękkość, ale też ze względu na kombinację włókien. Później musiałam wybrać kolory. Mam dużo pudełek ze wszystkimi kolorami jakie można sobie wyobrazić. Wybieranie kolorów również zajmuje dużo czasu, ale decyzja musi zostać podjęta.


What are the future trends and challenges in your industry? Plans, goals for the future.


I hope that the trend for the future will be to become more aware of our consumption habits. I hope for an awareness of the fibers we choose when we knit or crochet. In the future there will be a challenge when it comes to fibers. My goal is to communicate how important our choices are. 

       

Jakie są przyszłe trendy i wyzwania w Twojej branży?


Mam nadzieję, że trendem na przyszłość będzie bycie bardziej świadomym naszego konsumpcjonizmu. Mam nadzieję na wzrost samoświadomości odnośnie włókien, które wybieramy, kiedy robimy na drutach czy szydełku. W przyszłości sprawa włókien będzie wyzwaniem. Moim celem jest komunikowanie, jak ważne są nasze wybory.


How do you spend free time? Your hobby or interests.


I always spend my free time with my husband, kids and my dog. I love walking with my dog or family and sharing thoughts with them. 

I just started tufting. That is SO much fun. If you haven’t tried that, I highly recommend it. It doesn’t require any special skills, just a special needle for punching. I love butterflies, so now I will make my own tufted butterfly collection. It is also a great way of using all your leftover yarn. 

At the moment I am also working on an old building that I was crazy enough to buy. The plan was to make a yarn shop where you can buy all my qualities and designs and a place with a lot of crafting workshops. But we realised that the building is of a very bad standard and everything has to be made. But hopefully it will someday become a wonderful place where all crafters can meet and inspire each other.    

Jak spędzasz wolny czas? Jakie są Twoje hobby lub zainteresowania.


Wolny czas zawsze spędzam z mężem, dziećmi i psem. Kocham
spacery z psem lub rodziną i dzielenie się z nimi przemyśleniami.

Właśnie zaczęłam tworzyć techniką „punch needle”. To jest NIESAMOWITA zabawa. Jeśli tego nie próbowałaś, gorąco polecam. Nie wymaga żadnych umiejętności, wystarczy specjalna igła. Kocham motyle, więc teraz zrobię swoją 
własną kolekcję tuftowanych motyli. To także świetny sposób na wykorzystanie wszystkich resztek włóczki.

W tej chwili pracuję też nad starym budynkiem, który kupiłam pod wpływem szaleństwa. Plan był taki, żeby zrobić tam sklep z włóczką, w którym będzie można kupić wszystkie moje produkty i wzory oraz miejsce z dużą ilością warsztatów rzemieślniczych. Jednak zdaliśmy sobie sprawę, że budynek jest w bardzo złym stanie i trzeba zrobić tam wszystko. Miejmy nadzieję, że kiedyś stanie się wspaniałym miejscem, w którym wszyscy rzemieślnicy będą mogli spotykać się i wzajemnie inspirować.


What is important for you in work and life.

It is important for me to keep developing my company, but also to keep remembering myself why I started my business. To take care of the joy of designing and being grateful for what I have accomplished. But the most important thing is to be with the ones I love.    

 Co jest dla Ciebie ważne w pracy i życiu? Co Cię napędza?

Zależy mi na ciągłym rozwoju firmy, ale także na tym, żeby nie zatracić siebie i pamiętać, dlaczego założyłam swój biznes. Dbać o radość projektowania i być wdzięczną za to, co osiągnąłem. Jednak najważniejszą rzeczą jest bycie z ukochanymi. 


Do you knit? If yes, what shades, yarns, needles, projects do you prefer?

Yes, I knit and I always have many knitting projects going on at the same time. My next project will be a summer dress in my new quality Løvetand. I prefer to knit on a needle size 5. 

Czy robisz na drutach? Jeśli tak, jakie odcienie, włóczki, druty, projekty
wolisz?

Tak, robię na drutach i zawsze mam dużo projektów na drutach
w tym samym czasie. Moim kolejnym będzie letnia sukienka z mojej nowej
Lovetand. Lubię robić na drutach w rozmiarze 5.

Dziękuję!

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.