Anne Emilie i jej dziewiarska aplikacja Knit & Note

knit and note

As a lifelong knitter Anne Emilie started searching for applications that would help her organize her patterns and hopefully allow her to keep notes in one place. She made it possible!

Her knitting app, Knit&Note allow us to focus on the joy of knitting.

Wszystko zaczęło się, kiedy doświadczona dziewiarka, Anne Emilie zaczęła szukać narzędzi, które pomogłyby jej uporządkować wzory oraz ułatwiły przechowywanie notatek w jednym miejscu. Dzięki niej stało się to możliwe!

What is your activity?


My Name is Anne Emilie, and I`m 29 years old. I live in Norway together with my husband and two kids. I`ve been knitting since I was 7 years old, and creating has always been a part of my life. I am one of the founders of Knit&Note. In September we launched the first version of pur digital knitting universe.

Czym się zajmuję.

Nazywam się Anne Emilie i mam 29 lat. Mieszkam w Norwegii razem z mężem i dwójką dzieci. Dziergam od 7 roku życia, a tworzenie od zawsze było częścią mojego życia. Jestem jednym z założycieli Knit&Note. We wrześniu uruchomiliśmy pierwszą wersję „cyfrowego dziewiarskiego wszechświata”.

Your history. Where the idea for the business came from. What were the beginnings?


I always wanted to do something more with my knitting, but never really figured out what should be my thing – until last fall. I sat in my living room knitting, and nearly screamed to my husband: „I got a brilliant idea”. I was tired of looking everywhere for my patterns and having notes I couldn`t find back to. I was missing a user-friendly service for knitters to gather everything in one place. My husband also thought it sounded interesting and we started researching and talking with knitters to see if there were others feeling the same way as me.

Skąd pomysł na powstanie aplikacji. Jakie były początki?

Zawsze chciałam zrobić coś więcej ze swoim dzierganiem, ale tak naprawdę nie wiedziałam, co to miało by być – aż do zeszłej jesieni. Siedziałam w salonie, robiąc na drutach i prawie krzyknęłam do męża: „Mam genialny pomysł!”. Byłam zmęczona szukaniem wszędzie swoich wzorów i notatek do których chciałam móc zajrzeć w razie potrzeby. Brakowało mi łatwego w obsłudze narzędzia dla dziewiarek, które pozwalałaby zebrać wszystko w jednym miejscu. Mój mąż również uznał, że brzmi to interesująco i zaczęliśmy szukać informacji i rozmawiać z innymi rękodzielnikami, aby sprawdzić, czy inni czują się tak samo jak ja.

Your goals and mission

My goal is that Knit&Note become what knitters use everytime they sit down to knit, look for inspiration or even buy patterns. 

Jakie są Twoje cele i misja.

Moim celem jest, aby Knit&Note stało się tym, czego używają rękodzielnicy za każdym razem, gdy siadają do robienia na drutach, szukają inspiracji, a nawet kupują wzory.

What benefits you app offer for the knitters?

As I mentioned we have just started and have many plans ahead. In Knit&Note you can organize your patterns in custom categories, and add tags to easily find back. You can also keep track of your planned, ongoing and finished projects and add notes and pictures to them. Many people also seem to love the yarn stock and needle stock. Here you can add all your yarn, and if you create a new project you can use yarn from the yarn stock, and it will automatically update.

Jakie rozwiązania Knit & Note oferuje?

Jak wspomniałam wcześniej, dopiero rozpoczęliśmy działalność i mamy wiele planów na przyszłość. Już teraz przy pomocy Knit&Note możesz organizować swoje wzory w niestandardowe kategorie i dodawać tagi, aby łatwo je znaleźć. Możesz także śledzić zaplanowane, trwające i zakończone projekty oraz dodawać do nich wzory, notatki i zdjęcia. Wiele osób pokochało funkcję śledzenia swoich zapasów włóczek i drutów. Do aplikacji możesz dodać całą swoją włóczkę, a jeśli utworzysz nowy projekt, możesz użyć włóczki z „magazynu”, a jej ilość zostanie automatycznie zaktualizowana.

What is important for you.


It`s important for me that we do this to help other knitters and that the app gives the knitters a feeling of accomplishment and joy. 

Co jest dla Ciebie ważne?

Zależy mi na tym, aby pomagać innym dziewiarkom i aby aplikacja dawała im poczucie spełnienia i radości. 

This year we are expanding both our team and also building new features in the app. Right now we`re working on a community/social media part where you`ll be able to share your projects with others and send DMs. The next year we will also work on a marketplace that will make it possible for designers to sell their patterns through Knit&Note. Both these things are major and there is a lot of work that needs to be done. Can`t wait to show you more of this. 

Jakie wyzwania czekają na Cieni w nowym roku.

W tym roku powiększamy zarówno nasz zespół, jak i budujemy nowe funkcje w aplikacji. W tej chwili pracujemy nad częścią „media społecznościowe”, gdzie będziesz mógł dzielić się swoimi projektami z innymi i wysyłać im wiadomości prywatne. Będziemy również pracować nad funkcją, który umożliwi projektantom sprzedaż swoich wzorów za pośrednictwem Knit&Note. Obie te rzeczy są ważne i jest dużo pracy do wykonania. Nie mogę się doczekać, aby je Wam zaprezentować.

How do you spend your free time?


My free time is spent with my family, and I use every occasion to knit. I alwys bring my knitting project just in case there might be a couple of minutes. 

W jaki sposób spędzasz wolny czas?

Wolny czas spędzam z rodziną, a każdą okazję wykorzystuję do robienia na drutach. Zawsze noszę swój projekt na drutach na wypadek, gdyby znalazło się kilka wolnych minut.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.